Ga naar de inhoud
Klachten kunnen worden gemaild naar [email protected] of per post naar: Sophia PE, Het Hout 21, 9723LA
Groningen. Vermeld naam, adres, woonplaats, emailadres en telefoonnummer.
De klachtenprocedure is van toepassing op alle diensten die door Sophia PE worden geleverd. De klacht over een
cursus of een bijeenkomst georganiseerd door Sophia PE kan tot uiterlijk een jaar na de betreffende cursus of
bijeenkomst worden ingediend. Klachten kunnen ook administratieve handelingen van Sophia PE betreffen.
Inhoud klacht: Geef een duidelijke omschrijving van de klacht en de gronden waarop deze klacht berust. Betreft de
klacht een persoon vermeld dan de naam of een nadere aanduiding van deze persoon dan wel de functie van deze
persoon.
Afhandeling: De vennoten van Sophia PE stellen de aard en de omvang van de klacht vast en onderzoeken op welk
onderdeel van Sophia PE de klacht betrekking heeft. Zij beslissen over de wijze van afdoening van de klacht.
Sophia PE neemt de klacht zorgvuldig en adequaat in behandeling. De klacht wordt op alle punten beoordeeld.
Klager ontvangt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen één week een ontvangstbevestiging van de klacht. De
klacht wordt vertrouwelijk behandeld en op de klacht wordt binnen 6 weken na ontvangst gereageerd. Bovendien
wordt de klacht nooit behandeld door de persoon, waarover de klacht gaat.
De klacht wordt altijd teruggekoppeld naar de klager. De klacht wordt binnen 8 weken afgehandeld. Mocht er langer
onderzoek nodig zijn dan wordt de klager binnen 4 weken na ontvangst van de klacht in kennis gesteld. De reden van
verlenging van de termijn van de afhandeling wordt aan klager medegedeeld. Hierbij wordt aangegeven binnen
welke termijn de klacht definitief kan worden afgehandeld. Indien de aard en de inhoud van de klacht daartoe
aanleiding geeft kan klager ter genoegdoening in overleg met Sophia PE een compensatie ontvangen.
Doelstelling: Sophia PE streeft ernaar om de hoogste kwaliteit van dienstverlening te geven. Het maximaliseren van
klanttevredenheid is een kernwaarde van Sophia PE. Indien een cliënt niet tevreden is met de afhandeling van de
klacht dan verwijzen naar de onafhankelijke klachtencommissie.
Beroep: Indien klager niet tevreden is met de uitkomst van de klachtafdoening door Sophia PE kan hij bij de
onafhankelijke klachtencommissie, die door Sophia PE is ingesteld, in beroep gaan. Het oordeel van deze
klachtencommissie is bindend.
Klachtenreglement Sophia PE;
Art. 1, lid 1 De VOF Tolkenopleiding Sophia handelend onder de naam Sophia P.E. heeft een onafhankelijke
klachtencommissie.
Art.1, lid 2 Met bestuur wordt bedoeld de vennoten van de VOF Tolkenopleiding Sophia h.o.d.n. Sophia PE.
Art. 2 De klachtencommissie bestaat uit 3 personen. De voorzitter dient meester in de rechten te zijn of een
vergelijkbare titel. Bovendien dient er altijd een tolk in de klachtencommissie te zitten.
Art. 3 De leden van de klachtencommissie waaronder de voorzitter worden benoemd door Sophia PE.
Indien het bestuur dat wenst kunnen er ook plaatsvervangende leden worden benoemd, waaronder een
plaatsvervangend voorzitter. Deze benoeming geschied ook op voordracht van de klachtencommissie
(verbeter).
Art. 4 Enkel een cursist kan een klacht ontvankelijk indienen. De klacht die ingediend worden kunnen alleen gaan
over een gedraging van een docent of een ander persoon in de organisatie.
Art. 5. De klacht wordt in eerste instantie ingediend bij het bestuur. ’t Hout 21 (9723LA) Groningen
Art. 6 Het bestuur dient een bevestigingsbrief van de klacht te sturen naar de klager.
Art 7 Het bestuur dient de klacht te onderzoeken en vervolgens met de klager in overleg te gaan dit dient binnen 6
weken te gebeuren. Het bestuur mag deze termijn één keer verlengen met twee weken verlengen.
Art. 8 Het bestuur tracht de zaak met de klager te schikken, indien dit niet lukt het bestuur stuurt aan de klager een
brief dat hij het recht heeft binnen 3 maanden de tijd om de klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Het
adres van de Klachtencommissie is van de secretaris van de klachtencommissie Nail Mengerink
Schoenerstraat 55 (9745BH) Groningen.
Art. 9 De secretaris van de klachtencommissie stuurt de klager een bevestigingsbrief binnen 8 dagen na ontvangst
van de klacht.
Art.10 De persoon of het orgaan waarop de klacht betrekking heeft krijgt 6 weken de tijd te reageren en de
verweertermijn kan éénmalig met een termijn van 4 weken verlengen.
Art.11 Na laatst genoemde termijn houdt de klachtencommissie binnen 6 weken een zitting. Deze zitting kan zowel
fysiek of online plaats vinden. Partijen mogen uiterlijk 7 dagen voor de zitting nog stukken inleveren.
Art. 12 De commissie in zijn geheel hoort de klager en eventueel de beklaagde of het bestuur.
Art. 13. Binnen 6 weken na de zitting dient klachtencommissie uitspraak te doen.
Art. 14 De uitspraak kan zijn:
A -Niet-ontvankelijk. B- Kennelijk ongegrond C- Ongegrond D- Gegrond
Art. 15. Bij gegrond verklaring kan ook een advies meegeven aan het bestuur t.a.v. van schadevergoeding en ten
aanzien van de docent. De schadevergoeding bedrag kan nooit hoger zijn dan het inschrijfgeld;
Ten aanzien van de docent is de volgende maatregel mogelijk:
A- Berisping. B- Waarschuwing C- Voorwaardelijke waarschuwing D- Schorsing E- Ontslag