Ga naar de inhoud


Over Sophia-PE

Sophia-PE ontleent haar naam aan het Griekse begrip Wijsheid. Wijsheid, dan wel kennis is de start om een goede tolk/vertaler te zijn. Je moet minimaal goed twee talen voortreffelijk beheersen. Bovendien is het van belang dat jij ook kennis heb van het onderwerp, waarover je tolkt.

De kernactiviteit van Sophia-PE is het verzorgen en het organiseren van cursussen en bijeenkomsten voor registertolken/vertalers.
 
Een voortdurende veranderende samenleving met steeds meer wet- en regelgeving en een veranderende kijk op normen en waarden vraagt ook om meer deskundigheid van de registertolken/vertalers.   

De registertolk/vertaler dient in de uitvoering van zijn taak alert te zijn op nieuwe wet- en regelgeving en actuele jurisprudentie. Het is van belang dat de juridische kennis op peil wordt gehouden om de eigen deskundigheid te verbreden en sterker te maken.

Naast het tolken en vertalen dienen registertolken rekening houden met hen ethisch handelen. Men moet zichzelf in de spiegel kunnen kijken en een mate van zelfreflectie op het professioneel en ethisch handelen uitoefenen.

Voor registertolken en vertalers is het van belang dat zij bij het vertalen van het gesproken woord of het geschreven schrift ook juridische kennis van het te vertalen onderwerp hebben. Niet alleen kennis van wet- en regelgeving maar ook kennis van bestuursrechtelijke processen is hierbij onontbeerlijk. Ook zij zijn hierbij aan hun ethisch handelen gebonden. 

De kernwaarden van Sophia-PE zijn integriteit, juridische deskundigheid en taalvaardigheid.

Daarnaast streeft de Sophia-PE in het eerste jaar ongeveer 40 cursusdagen te houden en dit in de loop van de tijd uit te breiden. De cursussen zullen grotendeels via Zoom worden gehouden in tegenstelling tot de intervisies die live worden gehouden in hotels en conferentieoorden. 
.
De bijeenkomsten zullen in een ongedwongen sfeer en in prettige omgeving met goede faciliteiten (zaal, catering, parkeren en bereikbaarheid)  worden gehouden.  Hierbij wordt een goede kwaliteit/prijs verhouding in ogenschouw genomen. Van de deelname aan de intervisiebijeenkomst ontvangt elke deelnemer een certificaat.

De docenten van deze cursussen zullen hoogleraren, (universitaire) docenten, advocaten, officieren van justitie, (plaatsvervangende) rechters of (plaatsvervangende) raadsheren en notarissen zijn, medici en paramedici. Wij zetten tolken in als docent tolkentechniek (die ervaring hebben als tolkentechniek bij SIGV) Het streven is om docenten aan te trekken die niet alleen een gedegen juridisch vakkennis hebben en die op de hoogte zijn van de actuele jurisprudentie, doch die ook vanuit de eigen ervaring en praktijk hun kennis willen doorgeven.

Intervisie is een gestructureerde en periodieke bespreking in een groep van minimaal 5 en maximaal 8 tolken onder begeleiding van een deskundige gespreksleider. Hierbij gaat het niet zozeer om kennisoverdracht maar meer om een niet linguïstische dilemma. De bedoeling is dat de deelnemer die het dilemma heeft ingebracht vragen worden gesteld waardoor bij deze deelnemer een inzicht ontstaat. De andere deelnemers leren echter ook van het gesprek. Bij intervisie komen persoonlijke vraagstukken ook aan de orde. Sophia-PE acht het daarom van belang dat een intervisiebijeenkomst in een ontspannen sfeer zal worden gehouden. Er zullen dan ook voor prettige locaties met uitstekende faciliteiten worden gekozen en/of online worden gegeven.


Ons team

K.J. Meijer

mr. K.J. Meijer is van juni 1993 – juni 2018 advocaat geweest. Hij heeft als docent in het onderwijs gewerkt. Hij is eerstegraads bevoegd om privaatrecht en staatsrecht te geven en hij heeft dit gedaan voor onder andere op een M.E.A.O. , M.H.S. en een makelaarsopleiding. Bovendien heeft hij les gegeven als Hogeschooldocent privaatrecht, arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. In december 2020 heeft hij van de NOvA de aanwijzing deskundige kwaliteitstoetsen (gespreksleider) intervisie gekregen. vanaf 2014 is hij bestuurslid
( penningmeester ) bij de onderwijsinstelling PPP-opleidingen in Groningen. Deze onderwijsinstelling is door de NOvA als onderwijsinstelling erkend.

Zijn functie is cursusleider bij Sophia PE.

Ako Ahmad

De heer A. Ahmad is sinds 1998 tolk en sinds 2014 registertolk C1 in diverse talen, zoals het arabisch (Syrisch, Libanees, Palestijns, Irakees en Koerdisch (Sorani).
Hij is secretaris van Sophia-PE.